Käyttöehdot

Päivitetty 18.2.2021

Nämä käyttöehdot koskevat Slice.fi-palvelua ja mobiilisovellusta (myös ”mobiilisovellus” ”sovellus” tai “palvelu”). Palvelua hallinnoi, ylläpitää ja omistaa FeedCowboy Oy (myös “palveluntarjoaja” tai “Slice”). FeedCowboy Oy, Eteläranta 2 E 46, 28100 Pori, Y-tunnus 2764873-9.

Ehdot muodostavat sopimuksen palvelun käyttäjän (myös ”asiakas”) ja Slicen välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Slicen palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Palvelun tarkoituksena on välittää käyttäjille Sliceen ja sen yhteistyökumppaneihin liittyvää tietoa, etuja, tarjouksia, uutisia sekä muuta sisältöä ja markkinointia sekä toimia jäsentunnisteena. Palvelun käyttäjän alaikäraja on 3 vuotta.

MOBIILISOVELLUS

Palvelu on opiskelijoille, kumppaneille, sekä etuja tarjoaville yrityksille suunnattu sovellus, joka sisältää tarjouksia, yritysten julkisia tietoja sekä tapahtumia ja tiedotteita sekä muita sisältöjä. Lataamalla sovelluksen tai käyttämällä sitä, käyttäjä hyväksyy voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Slice pidättää oikeuden muokata näitä ehtoja milloin tahansa. Ehtojen muutokset astuvat voimaan, kun niistä ilmoitetaan palvelussa. Mikäli asiakas jatkaa palvelun käyttöä muutosilmoituksen jälkeen, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutetut ehdot.

Palvelun käyttöönotto edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä oman etukorttia myöntävän tahon jäseneksi. Jäseneksi liittymisen jälkeen käyttäjä voi ottaa palvelun käyttöön saamillaan aktivointitunnuksilla.

Käyttäjän on huolehdittava laitteesta, johon hän on asentanut sovelluksen. Käyttäjä hyväksyy, että sovelluksen asentamisen jälkeen palvelu on hänen käytössään ilman erillistä uutta asennusta, kunnes sovellus poistetaan laitteesta tai henkilökohtainen laite vaihtuu. Käyttäjä vastaa omien tietojensa oikeellisuudesta sekä huolehtii siitä, että tiedot säilytetään salassa eikä tunnuksia väärinkäytetä. Käyttäjä on vastuussa omilla tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista. Käyttäjä on sitoutunut ilmoittamaan Slicelle välittömästi, mikäli käyttäjätunnusta väärinkäytetään tai siitä on epäilys. Slice voi tällöin estää palvelun käytön käyttäjän käyttäjätunnuksella.

MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN

Slice myöntää käyttäjille näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti sillä aikavälillä, mitä hänen oma jäsenyytensä oikeuttaa omaan etukorttia myöntävään organisaatioonsa tai hänen muulla tavoin sovittu etukortin käyttöoikeus on sopimusehtojen mukaisesti voimassa.

Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Käyttäjällä ei ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa. Asiakas ei saa käyttää palvelua näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Mikäli asiakas ei noudata näitä käyttöehtoja, voidaan hänen tietonsa poistaa yksipuolisesti Slicen toimesta siitä erikseen ilmoittamatta.

PALVELUNTARJOAJAN VASTUU

Slice pidättää oikeuden muokata tai muuttaa palvelua sekä lopettaa tai sulkea palvelun milloin tahansa kokonaan tai osittain ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. Slice ei vastaa siitä, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö on Suomen lakien mukaista. Päivämäärät, hinnat ja sisällöt ovat etuja myöntävien organisaatioiden vastuulla. Etujen myöntäminen on etuja myöntävien organisaatioiden omalla vastuulla. Slice ei vastaa etujen sisällöstä eikä siitä, tarjoaako organisaatio etuja vai ei.

Palvelu tarjotaan sisältöineen asiakkaalle sellaisena kuin se on. Slice ei vastaa palvelussa välitettävien tietojen ja sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista, hetkellisistä teknisistä ongelmista tai esim. huoltokatkoista. Slice pyrkii pitämään palvelun asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Slice ei takaa, että palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Slice ei takaa palvelun, sen sisällön tai palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa eikä takaa siitä, että palvelun kautta lähettävät tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Slice ei vastaa käyttäjän palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöistä.

Palvelu ei ole välttämättä saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä ja tietyille käyttäjäryhmille. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä ja sisällön formaateista. Mikäli käyttäjä ei ole hyväksynyt tai asettanut oman laitteensa asetuksia sopivaksi palvelun käyttöä varten, Slice ei ole velvoitettu tarjoamaan teknistä tukea laitteen asetusten muokkaamiseen.

Slice ei vastaa muiden palvelutarjoajien sisältöihin ohjatuista, tai niistä Sliceen ohjatuista sisällöistä, eikä muihin palveluihin ohjaavien linkkien niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta. Sovelluksen kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa kutakin tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho.

Slice ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Slicelle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Slicen vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. Mitään tätä ylittävää taloudellista vastuuta Slicellä ei ole.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Slice huolehtii asianmukaisesti käyttäjien tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä.
Tietojani voidaan tarvittaessa siirtää, hakea tai käsitellä opiskelijajärjestön, oppilaitoksen tai korttiani/etujani myöntävän tahon ja Slicen järjestelmissä sekä opiskelijaoikeuden todentamiseen ja sisällön kohdentamiseen tarvittavien tietovarantojen välillä, kuten Opetushallituksen Koski, Virta tai vastaavat, tai muut kolmansien osapuolien palvelut.

Mikäli haluan myöhemmin erillisellä luvalla kirjautua tai hyödyntää Slicen avulla muihin kolmansien osapuolten nimettyihin tunnistamista vaativiin palveluihin, hyväksyn tähän vaadittavan tietojensiirron toivomieni palveluiden tuottamiseen vaadittavien tietovarantojen välillä.

Omia henkilötietoja voi kysellä tai ne voidaan poistaa Slicen käytöstä sähköpostitse info@slice.fi.

Käyttämällä palvelua hyväksyn, että korttini toimittajataho (Slice / FeedCowboy Oy) sekä korttini tarjoajataho (esim. Oma opiskelijajärjestöni, kouluni) saa luvan lähettää tiedotus-sisältöä omaan toimintaansa ja palveluun liittyen sähköpostiini. Mikäli en halua sähköpostitiedotteita, voi asiasta ilmoittaa sähköpostitse info@slice.fi

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Slicen ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Slice ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

MUUT EHDOT

Mobiilisovellus saatetaan asiakkaan saataville esimerkiksi Googlen Play Kaupan tai muiden sovelluskauppojen kautta, ja siihen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi myös kyseisten palveluntarjoajien ehtoja.

Asiakkaan tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä palvelun käyttämiselle.

OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Porin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

PALVELUNTARJOAJA
FeedCowboy Oy
2764873-9
Osoite: Eteläranta 2 E 46, 28100 Pori
Puhelin: 045 217 6577
Sähköposti: info@slice.fi

Rekisteriseloste